ระบายสีทะเล รวม 5 แบบระบายสี เสริมEQ

ระบายสี เสริมทักษะด้าน EQ

ฝึกเด็กๆ ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ง่าย ๆ
ด้วยวิธีการระบายสีเสริมทักษะด้านอารมณ์

ภาพระบายสี

ระบายสี เสริมทักษะด้าน MQ

ส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมได้
ด้วยการระบายสีเสริมทักษะ